Algemene Voorwaarden

Bij Centercom zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Centercom BV, hierna te noemen Centercom, verleent u hierbij toegang tot www.centercom.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Centercom en derden zijn aangeleverd. Centercom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.centercom.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Centercom.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle gegevens die wij ontvangen door het invullen van gegevens op deze website op welke manier dan ook of door het aanmelden voor de nieuwsbrief, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen alleen intern gebruikt worden en nooit gedeeld worden met derden.

Chatomgeving
In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot twee jaar nadat u contact met ons heeft opgenomen. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.

Persoonsgegevens
Centercom B.V. zal onder andere de volgende persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken:NAW-gegevens

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bezoekgedrag

Beperkte Aansprakelijkheid

De op www.centercom.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Centercom. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.centercom.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Centercom. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Centercom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Centercom B.V.

1. Begripsbepaling

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Centercom”: Centercom BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 34.26.17.72 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam;

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtgever”: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die voor zichzelf, dan wel middellijk en/of onmiddellijk ten behoeve van een derde, een overeenkomst sluit met Centercom, anderszins een relatie met Centercom aangaat of het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt;

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Locatieverantwoordelijke”:
-de retailer;
-huurder, beheerder of eigenaar van vastgoed;
-bedrijfsleider;
of andere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon verantwoordelijk voor, danwel rechthebbende op, de locatie(s) waarvoor Centercom met Opdrachtverlener is overeengekomen om de reclame-uitingen te plaatsen.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Centercom, op bevestigingen en intentieverklaringen, alsmede op alle overeenkomsten tussen Centercom en opdrachtgever, tenzij en voor zover partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Centercom zijn aanvaard.

2.2 Onder aanbiedingen in lid 1 zijn onder meer begrepen alle offertes, prijsopgaven, tarieven, technische voorschriften en toezeggingen.
2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Centercom geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

2.4 Indien een of meer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst tussen Centercom en opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan noch die van de overeenkomst zelf, waarvan de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Centercom, in welke vorm dan ook gedaan en welk onderwerp dan ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts voor de duur die in de aanbiedingen/offertes is aangegeven en bij gebreke daarvan voor ten hoogste tien werkdagen nadat zij door Centercom zijn gedaan dan wel verstuurd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst door Centercom van een door haar aan opdrachtgever verstrekte orderbevestiging en de daarbij behorende bijlagen, ondertekend door opdrachtgever. Wijzigingen in de orderbevestiging zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Centercom geaccordeerd.

3.3 Opdrachtgever die ten behoeve van een derde een overeenkomst met Centercom aangaat, wordt geacht mede voor deze derde te hebben ondertekend en dient er voor in te staan dat die derde deze voorwaarden kent en accepteert. In de overeenkomst dient de naam van de derde te worden vermeld. Indien opdrachten worden verstrekt en/of relaties met Centercom worden aangegaan middels een derde, wordt zowel degene ten wiens behoeve de opdracht wordt verstrekt en/of de relatie wordt aangegaan als bedoelde derde aangemerkt als opdrachtgever en zijn zij beide hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of relatie met Centercom.

3.4 Indien door Centercom, op verzoek van opdrachtgever, een begin van uitvoering is gemaakt aan een door Centercom aan de desbetreffende opdracht¬gever gedane aanbieding wordt de opdrachtgever geacht – vanaf de datum van het begin van uitvoering
– met Centercom een overeenkomst te zijn aangegaan conform de daartoe door Centercom gedane aanbieding.

3.5 Indien mondeling en/of telefonisch opdrachten door Centercom worden geaccepteerd, waaronder mede wordt begrepen wijziging(en) in een bestaande opdracht of de uitvoering daarvan, berust het risico van fouten in de uitvoering als gevolg van (mogelijke) misverstanden omtrent aard en omvang van de opdracht bij opdrachtgever.

4. Overdracht rechten

4.1 Rechten en verplichtingen die opdrachtgever jegens Centercom heeft zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derde(n), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Centercom.

5. Contractsduur

5.1 Een overeenkomst wordt, tenzij nader schriftelijk overeengekomen, gesloten voor de in de orderbevestiging of bij gebreke daarvan in de offerte van Centercom vermelde periode en vervalt na afloop van die periode van rechtswege. Deze voorwaarden blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van toepassing voor zover het gedragingen van opdrachtgever of Centercom betreft die noodzakelijk voortvloeien uit een behoorlijke nakoming/uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Centercom behoudt zich het recht voor om de in artikel 5.1genoemde periode te verkorten danwel te verlengen met één dag voor of één dag na de betreffende periode.

6. Prijzen en beschikbaarstelling infrastructuur, middelen en mensen

6.1 Alle door Centercom gepubliceerde, geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. Uitsluitend erkende media- en reclamebureaus kunnen aanspraak maken op voorbedoelde commissie.

6.2 Gepubliceerde en/of geoffreerde tarieven, aangeboden beschikbare reclameruimte, alsook andere gegevens van de zijde van Centercom geschieden steeds onder het voorbehoud van wijziging door Centercom.

7. Rechten van derden

7.1 Opdrachtgever staat er voor in dat al het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, niets inhoudt dat een schending van enige aan een ander toekomend recht betekent, waaronder mede begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het materiaal en/of reclame-uiting te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Voorts staat opdrachtgever er voor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging als hiervoor bedoeld geen strijd oplevert met enig in Nederland geldende geschreven of ongeschreven rechtsregel.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Centercom, zowel in als buiten rechte, tegen alle aanspraken welke derden ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting of uit welke andere hoofde dan ook jegens Centercom kunnen doen gelden. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor door Centercom dientengevolge geleden schade.

7.3 Centercom behoudt zich het recht voor, materialen en foto’s van uitgevoerde campagnes voor eigen promotie en als referentie te gebruiken.

7.4 Alle door Centercom vervaardigde promotiematerialen blijven eigendom van Centercom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Uitvoering van opdrachten door Centercom is onder voorbehoud van eventueel benodigde goedkeuring door Locatie-verantwoordelijken. indien een opdracht, als gevolg van het uitblijven van de eventueel benodigde goedkeuring zoals hiervoor bedoeld, niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, dan komen de betreffende locaties te vervallen en zal de opdracht voor zover mogelijk wel worden uitgevoerd in de overige locaties.

8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, voldoet aan de toepasselijke Nederlandse zowel als Europese richtlijnen, reclamecodes of overheidsvoorschriften. Acceptatie van een opdracht door Centercom ontslaat opdrachtgever niet van zijn hiervoor bedoelde aansprakelijkheid.

8.3 Uitvoering van een overeenkomst c.q. opdracht kan door Centercom met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe vooraf mededeling aan opdrachtgever is vereist, geheel of deels worden onderbroken c.q. gestaakt, indien naar het uitsluitend oordeel van Centercom de betreffende reclame-uiting in strijd is, althans zou kunnen zijn met enige wettelijke bepalingen, de waarheid of de goede smaak en fatsoen, dan wel met de openbare orde en de goede zeden en/of onrechtmatig is of zou kunnen zijn jegens derden. Indien Centercom op voorgenoemde gronden, of ingevolge een gerechtelijke beslissing of enige last of vordering van de overheid en/of daartoe bevoegde instantie, haar verplichtingen geheel of deels niet nakomt, is de wederpartij verplicht niettemin het totale met de opdracht gemoeide bedrag te voldoen en voorts de daaruit voor Centercom voortvloeiende schade volledig te vergoeden.

8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor tijdige aanlevering van de voor de uitvoering van een overeenkomst vereiste materialen, overeenkomstig de aanwijzingen en technische specificaties van Centercom. Indien naar het oordeel van Centercom niet conform de aanwijzingen en technische specificaties wordt aangeleverd en/of niet tijdig wordt aangeleverd is Centercom gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (verdere) uitvoering af te wijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade jegens opdrachtgever gehouden te zijn. Indien Centercom, na overleg met opdrachtgever, besluit (verdere) uitvoering af te wijzen zal dit geacht worden een annulering te zijn overeenkomstig artikel 9 en is het bepaalde in dat artikel van toepassing.

8.5 Centercom is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in de kleur, vorm en constructie van de reclame-uitingen ten opzichte van basismateriaal, wat door opdrachtgever of door een derde in opdracht van opdrachtgever aan Centercom of de door Centercom aangewezen productiepartner aangeleverd wordt. Uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst zal voor de definitieve productie van de reclameuitingen een proefexemplaar worden geproduceerd en ter controle worden voorgelegd aan opdrachtgever.

8.6 Centercom heeft het recht om, al dan niet na de bovengenoemde controle, op een door Centercom te bepalen plaats op de definitieve reclame-uiting een tekstvermelding toe te voegen, zoals bijvoorbeeld het internetadres van haar website of haar telefoonnummer. Bij de productie zal in redelijkheid rekening worden gehouden met aanwijzingen van opdrachtgever.

8.7 Centercom is in redelijkheid gehouden een opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren en/of te doen uitvoeren, waarbij zij de inspanningsverplichting op zich neemt de uitvoering van (promotionele) werkzaamheden te (doen) controleren.

8.8 Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst door Centercom dienen door opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd bij Centercom te worden aangemeld en wel uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang van de overeengekomen campagneperiode. Indien niet aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan, kan opdrachtgever geen enkel recht doen gelden op (gedeeltelijke) compensatie van de opdracht in de sfeer van de uitvoering dan wel op (gedeeltelijke) creditering van het orderbedrag van de betreffende overeenkomst.

8.9.1 Centercom heeft te allen tijde het recht om een uiting te weigeren, indien zij de uiting nadelig of omstreden acht voor plaatsing.

8.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de distributie en de aanwezigheid van alle geadverteerde product(en) op de overeengekomen locaties. Voor wat betreft locaties, waarvoor Centercom met Opdrachtverlener is overeengekomen om de reclame-uitingen te plaatsen, waar een of meer van de geadverteerde producten bij aanvang van de campagneperiode niet aanwezig is/zijn, als gevolg waarvan geen toestemming wordt verkregen van de Locatie-verantwoordelijke om de reclameuiting(en) te plaatsen heeft Centercom het recht om de reclameuiting(en) niet te plaatsen, zonder mogelijkheid tot schadevergoeding of (gedeeltelijke) compensatie voor opdrachtgever.

8.11 Uitsluitend wanneer de reclame-uitingen geplaatst zouden zijn in minder dan 90% van het overeengekomen aantal locaties waar alle geadverteerde producten wel aanwezig waren bij aanvang van de campagneperiode, heeft opdrachtgever recht op een compensatie. Deze compensatie wordt berekend door het aantal overeengekomen locaties waar alle geadverteerde producten wel aanwezig waren bij aanvang van de campagneperiode en waar de reclame-uiting niet is geplaatst, gedeeld door 100% van het aantal overeengekomen locaties, maal het netto media tarief, exclusief productiekosten, verminderd met alle aan de opdracht gerelateerde externe kosten, waaronder eventuele mediavergoedingen aan derde(n), organisatie, distributie en plaatsing (exclusief BTW). Centercom heeft het recht deze compensatie te voldoen door middel van en/of verrekening met een volgende overeenkomst.

8.12 Indien Centercom de overeenkomst om een andere reden niet correct zou uitvoeren, kan opdrachtgever nooit meer schade vorderen dan maximaal het orderbedrag van de betreffende overeenkomst, minus alle hieraan gerelateerde externe kosten, onder meer eventuele mediavergoedingen aan derde(n), organisatie, productie, distributie en plaatsing (exclusief BTW). Centercom is altijd gerechtigd om indien een deel van de overeenkomst niet correct zou zijn uitgevoerd, de daardoor ontstane schade te vergoeden door het op een later tijdstip alsnog uitvoeren van dat deel van de overeenkomst. Uitsluitend indien vergoeding op die wijze niet mogelijk is vanwege het aan een bepaalde tijd gebonden zijn van de betreffende reclamecampagne, kan opdrachtgever voor het niet correct uitgevoerde deel van de overeenkomst worden gecrediteerd.

8.13 Centercom is vrij in de keuze voor de exacte plaats op de locatie, waar de reclame-uitingen worden geplaatst. Hierbij zal in redelijkheid rekening worden gehouden met aanwijzingen van opdrachtgever.

9 Annulering

9.1 Indien opdrachtgever de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk intrekt, dan zal opdrachtgever aan Centercom over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst een procentuele vergoeding verschuldigd zijn over het totale orderbedrag, inclusief productiekosten:
i) bij annulering meer dan 3 maanden voor de eerste datum waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven (daaronder begrepen voorbereidingshandelingen) 5% van het orderbedrag bij wege van administratiekosten;
ii) bij annulering op maximaal 3 maanden 50% van het orderbedrag;
iii) bij annulering op maximaal 2 maanden 75% van het orderbedrag;
iv) bij annulering op een periode van 4 weken 100% van het orderbedrag; alles ook indien door Centercom geen enkele uitvoering is gerealiseerd en/of van Centercom wordt verlangd.

9.2 Indien Centercom in het kader van de voorbereiding op de voorgenomen uitvoering van een overeenkomst kosten heeft gemaakt of in het kader van de reservering van de locaties waar de reclameuitingen geplaatst zouden worden indien de overeengekomen opdracht uitgevoerd zou zijn, dan is opdrachtgever eveneens gehouden deze werkelijk gemaakte kosten volledig aan Centercom te vergoeden.

9.3 Annulering dient schriftelijk aan Centercom te worden medegedeeld. Bij iedere annulering op een termijn van 3 maanden of korter zal naast de genoemde vergoeding ook 5% van het orderbedrag verschuldigd zijn vanwege administratiekosten.

9.4 Centercom heeft het recht over de door annulering vrijgekomen mogelijkheden naar eigen inzicht te beschikken.

10. Overmacht

10.1 Centercom is te allen tijde gerechtigd de nakoming van een of meer verplichtingen uit een overeenkomst met opdrachtgever op te schorten ingeval van overmacht aan de zijde van Centercom, zonder dat Centercom tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

10.2 Van overmacht aan de zijde van Centercom is sprake indien Centercom verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereidingen ter uitvoering daarvan te voldoen, daaronder begrepen het produceren, distribueren, plaatsen, aanbrengen en/of het zicht op de reclame-uitingen geheel of deels wordt belemmerd ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van directie en/of andere leidinggevenden binnen Centercom.

10.3 Onder de overmacht zoals bedoeld in artikelen 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt in ieder geval verstaan:
-weersomstandigheden waardoor Centercom de overeenkomst niet kan nakomen, danwel waardoor Centercom de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk dient te onderbreken in verband met onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid in de ruimste zin van het woord;
-niet verkregen toestemming/goedkeuring (danwel het intrekken van eerder verkregen toestemming/goedkeuring) van gemeenten of Locatie-verantwoordelijken, waardoor Centercom de overeenkomst niet langer kan nakomen;
-niet verkregen toestemming/goedkeuring (danwel het intrekken van eerder verkregen toestemming/goedkeuring) van derden die juridische invloed hebben op het nakomen van de verplichtingen van Centercom;
-niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Centercom afhankelijk is;
-de verwijdering en/of vordering van de locatie waarop de reclameuiting is aangebracht, danwel zou worden aangebracht, op last van of door de overheid of andere rechthebbende(n) en/of door brand.

10.4 De genoemde overmachtsituaties zoals genoemd in artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts illustratief. Het betreft geen limitatieve opsomming.

11. Opslag en bewaarplicht

11.1 Reclame-uitingen welke door Centercom, danwel door een derde in opdracht van Centercom, zijn geproduceerd ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst, worden gedurende 12 maanden opgeslagen (gerekend vanaf de eerste dag van plaatsing van de reclame-uiting) tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. Het betreft hier reclame-uitingen welke in een dusdanige staat zijn dat zij hergebruikt kunnen worden voor een eventuele volgende campagne.

11.2 Nadat de termijn als genoemd in artikel 12.1 is verstreken, worden de reclame-uitingen eigendom van Centercom. Centercom heeft vervolgens het recht om vrij te beschikken over de reclame-uitingen en om de betreffende reclame-uitingen te vernietigen.

11.3 Indien schade ontstaat aan een reclame-uiting, als gevolg van om standigheden buiten de directe invloedsfeer van Centercom, kan Centercom nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van de directe en/of indirecte kosten welke gemaakt moeten worden om een nieuwe reclame-uiting te produceren.

11.4 Indien schade ontstaat aan een reclame-uiting, als gevolg van omstandigheden buiten de invloedsfeer van Centercom heeft Centercom het recht om de betreffende reclame-uiting te vernietigen zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

12. Betaling

12.1 Facturering van de orderbedragen, inclusief productiekosten, vindt plaats na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Factuurbedragen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Centercom te zijn ontvangen.

12.2 Betalingen dienen te geschieden op de wijze als op de factuur is aangegeven. Indien Centercom op de vervaldag het factuurbedrag niet heeft ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is hij over het (restant) factuurbedrag van rechtswege een rente ad 12% op jaarbasis verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

12.3 Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening en/of na koming in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd 15% over het orderbedrag met een minimum van € 4.500,- danwel zoveel meer als Centercom zal kunnen aantonen aan buitengerechtelijke kosten te hebben moeten maken.

2.4 Opdrachtgever komt geen enkel recht toe op verrekening uit welke hoofde ook met het (restant) factuurbedrag.

13. Tussentijdse beëindiging

13.1 Centercom is gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, al dan niet via schriftelijke opzegging, onmiddellijk te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

13.2 Opdrachtgever wordt onder meer geacht in verzuim te zijn ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst ingeval van niet tijdige betaling, ingeval opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld. Door ontbinding overeenkomstig dit artikel wordt het volledige overeengekomen orderbedrag direct opeisbaar onverminderd het recht van Centercom om volledige schadevergoeding te vorderen.

14. Geschillen en rechtskeuze
14.1 Alle geschillen welke verband houden met gesloten en/of te sluiten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen, bij uitblijven van een regeling in der minne, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op alle door Centercom gesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Centercom Buitenreclame B.V.

Algemene Voorwaarden van BV “Centercom Buitenreclame” (hierna te noemen Centercom)

Gevestigd: Spinnerij 21 te Amstelveen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34105617 – 2669.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten welke door Centercom worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1b. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Centercom.

1c. Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Centercom afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Definities.

‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Centercom bij de overeenkomst als opdrachtgever of anderszins zijnde degene ten behoeve van wie de reclame-uitingen worden aangebracht.

‘Te verrichten werkzaamheden’: de door Centercom te (laten) verrichten werkzaamheden zoals het aanbrengen van reclame-uitingen, als ook andere door partijen nader overeen te komen werkzaamheden.

‘Opleveringstermijn’: de met de opdrachtgever afgesproken datum waarop Centercom aanvangt met het aanbrengen van reclame-uitingen op de overeengekomen reclamedragers.

‘Reclame-uitingen’: alle middelen waarmee op enigerlei manier reclame kan worden gemaakt.

‘Wij’ en ‘ons’: Centercom

‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen Centercom en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarbij door Centercom reclamedragers tegen betaling aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voor het aanbrengen van reclame-uitingen.

‘Reclamedragers’: alle voorwerpen, objecten, (peper)bussen, ruimtes en borden e.d. waarop door Centercom ten behoeve van opdrachtgever reclame-uitingen worden aangebracht.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Centercom zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Centercom is gerechtigd zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, uiterlijk onverwijld na de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.

3b. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door partijen dan wel vanaf de dag dat Centercom de opdracht van de opdrachtgever en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard c.q. bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is, dan wel op het moment dat Centercom op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst conform de bepalingen van de opdrachtbevestiging is aangevangen.

3c. Fouten, of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Centercom leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade in, aanbiedingen, catalogi, brochures, of orderbevestigingen.

Artikel 4: Prijzen.

4a. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Centercom aangegeven tarief. De tarieven op de tariefkaart gelden alleen voor campagnes die ingeboekt kunnen worden in het eigen netwerk van Centercom.

4b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op of af) levering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is Centercom gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien Centercom echter binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bedongen prijs wenst te verhogen, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. “Centercom is tevens bevoegd de prijs aan te passen indien door de opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt welke gegevens voor de prijsbepaling van Centercom essentieel waren. Centercom zal de opdrachtgever van de noodzaak tot prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De laatste volzin van artikel 4b is hierop niet van toepassing.

4d. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Centercom op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt, dan wel, indien de opdracht is verleend op basis van een overeengekomen som, een omschrijving der specificaties, eventueel onder verwijzing naar voordien verstrekte schriftelijke specificaties.

4e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Annulering.

5a. Indien opdrachtgever de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk intrekt, dan zal opdrachtgever aan Centercom over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst een procentuele vergoeding verschuldigd zijn over het totale orderbedrag, inclusief productiekosten:
i) bij annulering meer dan 3 maanden voor de eerste datum waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven (daaronder begrepen voorbereidingshandelingen) 5% van het orderbedrag bij wege van administratiekosten;
ii) bij annulering op maximaal 3 maanden 50% van het orderbedrag;
iii) bij annulering op maximaal 2 maanden 75% van het orderbedrag;
iv) bij annulering op een periode van 4 weken 100% van het orderbedrag; alles ook indien door Centercom geen enkele uitvoering is gerealiseerd en/of van Centercom wordt verlangd.

5b. Indien Centercom in het kader van de voorbereiding op de voorgenomen uitvoering van een overeenkomst kosten heeft gemaakt of in het kader van de reservering van de locaties waar de reclame-uitingen geplaatst zouden worden indien de overeengekomen opdracht uitgevoerd zou zijn, dan is opdrachtgever eveneens gehouden deze werkelijk gemaakte kosten volledig aan Centercom te vergoeden.

5c. Annulering dient schriftelijk aan Centercom te worden medegedeeld. Bij iedere annulering op een termijn van 3 maanden of korter zal naast de genoemde vergoeding ook 5% van het orderbedrag verschuldigd zijn vanwege administratiekosten.

5d. Centercom heeft het recht over de door annulering vrijgekomen mogelijkheden naar eigen inzicht te beschikken.

Artikel 6: Uitvoering van werkzaamheden en opleveringstermijnen.

6a. Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Centercom zijn de uit te voeren werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever kan de opleveringsdatum slechts na overleg en met instemming van Centercom wijzigen.

6b. Overschrijding van de opleveringstermijnen die niet aan Centercom overeenkomstig de onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen worden toegerekend, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de opgegeven termijn en/of opleveringsdatum als een fatale termijn moest worden beschouwd.

6c. Indien de opdrachtgever het uitgevoerde werk voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor zijn rekening en risico gedurende vier weken te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Centercom opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter beoordeling van Centercom. Na voorgenoemde periode heeft Centercom het recht (te hare keuze) nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Centercom op schadevergoeding jegens opdrachtgever.

6d. Extra te maken kosten in verband met de door de opdrachtgever gewenste spoed zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Reclame.

7a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering aan het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Centercom terstond schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag der oplevering Centercom schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7b. De opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren onder toezending van schriftelijk bewijsmateriaal.

7c. Centercom dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclames naar haar oordeel juist zijn, zal zij ter hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag, dan wel zal Centercom zoveel mogelijk streven naar een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever.

7d. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 8: Betaling.

8a. Betaling van de overeengekomen prijs moet geschieden conform de voorwaarden zoals vermeld op de factuur, zonder aftrek of verrekening ten kantore van Centercom of op een door Centercom aan te wijzen bank of postgirorekening.

8b. Centercom is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te verlangen.

8c. Indien de opdrachtgever de vordering van Centercom niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Centercom zonder enige in gebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand in rekening te brengen, zulks ingaande op de eerste dag van de maand volgende op die van de factuurdatum.

8d. Centercom is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

8e. De buitengerechtelijke worden vastgesteld op 15% van de som van hoofdsom plus rente, aangevuld met bureaukosten met een minimum van € 100,-. Uit het enkele feit dat Centercom zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8f. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

8g. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Centercom wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

9a. De geleverde zaken blijven eigendom van Centercom totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door Centercom gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan Centercom verschuldigd is, volledig heeft betaald.

9b. Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is Centercom, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Overdracht.

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centercom is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Centercom gesloten overeenkomsten aan derden (waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen) over te dragen.

Artikel 11: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Centercom gerechtigd enig zaak van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volle voldoening van al hetgeen Centercom uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Centercom ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

12a. Centercom is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

c. Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van het door “Centercom” opgeleverde werk;

d. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.

12b. Centercom is slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van beschadiging, verminking of verlies aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door Centercom te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat Centercom nimmer gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde diensten. Centercom is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. Centercom zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en gevolgschade en/of indirecte schade te vergoeden.

12c. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

12d. Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

12e. Centercom is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van het reclamemateriaal. De opdrachtgever kan ingeval van beschadigde of ontbrekende reclame zoals in het bovenstaande bedoeld, jegens Centercom geen aanspraak maken op schadevergoeding noch daaraan het recht ontlenen de gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren.

12f. Centercom heeft ten allen tijde het recht (indien en voor zover mogelijk) de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

12g. Opdrachtgever blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de vorm en inhoud van de reclame-uiting, op grond waarvan opdrachtgever Centercom nadrukkelijk vrijwaart voor aanspraak van derden.

Artikel 13: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht.

13a. Door geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verspreiding of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Centercom in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

13b. Het auteursrecht van door Centercom ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, illustraties, litho’s, foto’s, modellen, reclamedragers e.d. blijft bij Centercom berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.

13c. Krachtens het auteursrecht heeft uitsluitend Centercom de bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het vermenigvuldigen en/ of openbaar maken van de voorwerpen waarop het aan haar toekomend auteursrecht berust zoals bedoeld in het voorgaande artikellid.

13d. Centercom kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van haar onder artikel 13c bedoelde toestemming; het betalen van een geldelijke vergoeding daarin mee begrepen.

Artikel 14: Tekortkoming.

14a. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Centercom gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, Stillegging of liquidatie van het rechtswege in verzuim te zijn en heeft Centercom het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden te hare keuze zonder dat Centercom tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Centercom ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

14b. Indien Centercom door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Centercom onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14c. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van reclame objecten door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, de van overheidswege opgelegde beperkingen, de verwijdering en/of vordering van een reclameobject op verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Centercom of ander wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Centercom kunnen worden tegengeworpen.

14d. Indien Centercom voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is Centercom gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren, De voor het tijdstip van intreden van overmacht door Centercom in redelijkheid gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.

14e. Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken dan moet opdrachtgever Centercom steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en/of zelf gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel van deze voorwaarden.

Artikel 15: Afwijkende voorwaarden.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen Algemene Voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze, uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

Artikel 16: Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Centercom binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Centercom om de opdracht door een door haar aan te wijze derde, op een in onderling overleg te bepalen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Centercom aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Centercom met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

Artikel 18: Overmacht.

18a. Indien Centercom door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Centercom onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van reclamedragers door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, verlies van reclameconcessie of intrekken van de toestemming door de concessiegever van Centercom, de van overheidswege opgelegde beperkingen, de verwijdering en/of vordering van een reclamedrager op verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Centercom of ander wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Centercom kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 19: Bijzondere bepalingen inzake affichering.

19a. Uitvoering van door Centercom aanvaarde orders geschiedt onder het voorbehoud dat de affiches niets inhouden wat iemand onrechtmatig nadeel zou kunnen berokkenen, in strijd is met de goede zeden en/of openbare orde. Indien en voor zover deswege geen affichering voor opdrachtgever heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever toch gehouden het totale orderbedrag te voldoen.

19b. Niet gebruikte affiches worden na afloop van de campagne vernietigd.

19c. Aan een gemeente die de opdrachtgevers wil controleren, verstrekt Centercom desgevraagd een adreslijst een en ander met inachtneming van de Wet Persoonsregistratie. De opdrachtgever verklaart zich hiermee akkoord.

19d. Wanneer naast de campagne die Centercom uitvoert, buiten het medeweten van Centercom dezelfde campagne ook op een illegale wijze verspreid is, dan is Centercom gerechtigd de door haar uitgevoerde campagne uit het straatbeeld te verwijderen, waarbij de verplichting tot betaling blijft bestaan.

Artikel 20: Verzekering.

20a. De opdrachtgever kan Centercom verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke Centercom niet aansprakelijk is.

20b. Indien de opdrachtgever aan Centercom heeft opgedragen een zodanige dan wel een meer beperkte verzekering af te sluiten en Centercom heeft deze opdracht aanvaard en bevestigd, zal laatstgenoemde aansprakelijk zijn voor de schaden, de voor de opdrachtgever zullen voortvloeien uit het niet ten uitvoer brengen van de hem gegeven opdracht.

Artikel 21: Geschillen en toepasselijk recht.

21a. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen verklaren ter zake domicilie te kiezen ten kantore van Centercom.

21b. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 22: Verplichtingen opdrachtgever.

22a. Opdrachtgever verplicht zich tot tijdige levering van de te plaatsen posters, met dien verstande dat de posters ten minste 10 werkdagen voor de datum van de overeengekomen reclamecampagne zijn geleverd. Te late aanlevering van de posters schort de overeengekomen advertentieperiode niet op, en ontheft de opdrachtgever evenmin van haar verplichting de overeengekomen prijs tijdig te betalen.

22b. Alle door Centercom te maken kosten als gevolg van het toerekenbaar niet tijdig en/of deugdelijk nakomen door opdrachtgever van bovengenoemde verplichtingen komen voor rekening van opdrachtgever tegen de alsdan geldende tarieven.

22c. De aan te leveren posters dienen te worden aangeleverd in het formaat zoals overeengekomen tussen partijen en bij voorkeur gedrukt op 135 grs houtvrij gesatineerd machine coated papier (A0) of 115 grs houtvrij gesatineerd machine coated papier (A1 en A2).

22d. De in dit artikel genoemde verplichtingen behoren tot die van de opdrachtgever en komen tevens voor rekening van opdrachtgever.

Amstelveen, 1 januari 2012