Driehoeks­bor­den en 2-​Signs

Deze niet te mis­sen bor­den hangen op vaste posi­ties en zijn beves­tigd aan licht­mas­ten. De routes zijn zorgvuldig uitgestip­peld langs belan­grijke in– en uit­val­swe­gen en andere promi­nente plaat­sen.

Onze high-​traffic locaties zijn uit­stek­end zicht­baar voor auto­mo­bilis­ten, fiet­sers en voet­gangers. De Driehoeks­bor­den en 2-​Signs zijn door de licht­mas­ten 24 uur per dag zicht­baar en vor­men zo een per­fect medium om een merk meer aan­dacht te geven.