1. A0-formaat
  2. A1-formaat
  3. Zuilen
  4. Steigerdoeken
  5. A2-formaat

Advert­eren met A0-re­clame; een slimme manier om een mas­s­a­pub­liek te bereiken

Met een netwerk van circa 70 ste­den is Cen­ter­com de groot­ste aan­bieder van A0-re­clame. Het A0-for­maat is iets kleiner dan een abri, maar de kosten per con­tact liggen vele malen lager. De A0-posters zijn te vin­den op een aan­tal dragers: A0-Frames, 2-Signs en Driehoeks­bor­den. In gebieden zon­der vaste dragers kun­nen op aan­vraag losse Driehoeks­bor­den geplaatst wor­den.

Klik hieron­der op de foto’s voor meer infor­matie over de afzon­der­lijke types A0 -Signs.

A0-Signs-A0-Frames-Rotterdam-Amsterdam-Eindhoven-Posters A0-Signs-Driehoeksborden-en-2-Signs-Leeuwarden-Groningen-Bollenstreek A0-Signs-Losse-Driehoeksborden-gemeenten-Poster-reclame

A1- Frames; advert­eren mid­den in de stad

Buiten­reclame op A1-for­maat is een ide­ale manier om tegen een zeer laag tarief mensen onder­weg te bereiken. Heb je een klein bud­get of wil je een lokale doel­groep aanspreken dan is dit netwerk uiter­mate geschikt. Het A1-netwerk is mid­den in de stad aan­wezig. Wij bieden ongeveer 3500 frames ver­spreid over zes ver­schil­lende ste­den, dit staat garant voor een zeer hoge con­tact­fre­quen­tie. Het netwerk is afzon­der­lijk in te zetten of als aan­vulling op het A0-netwerk.

button locaties a1 Buitenreclame button tarieven A1 Reclame button aanleveren A0 Reclame button fotos
Buitenreclame-A1-Frames-Den-Haag-Groningen-Haarlem-Amsterdam

Advert­eren op zuilen; geef je cam­pagne een orig­i­neel en opval­lend karakter

Ze zijn een opval­lende ver­schi­jn­ing, onze zuilen in Ams­ter­dam. Ze zijn groot, opval­lend en niet te mis­sen. De reclamezuilen, ook wel “peper­bussen” genoemd, zijn te vin­den in de Ams­ter­damse bin­nen­stad. Ze zijn er in een aan­tal typen, het for­maat poster op de zuilen ver­schilt per type.

Specialzuilen-Amsterdam-Reclame Verzamelzuilen-Amsterdam-Reclame-A0 Dancezuilen

Max­i­male expo­sure in stadscentra

Groot for­maat voor grote merken. De steiger­doeken van Cen­ter­com zijn het meest opval­lende medium om een merk groots onder de aan­dacht te bren­gen. In drukke winkel­straten en op bek­ende pleinen in de grote ste­den, wor­den per dag duizen­den voor­bi­j­gangers bereikt. Met een uit­ge­breid rela­tienetwerk in de vast­goed­w­ereld zorgt Cen­ter­com altijd voor de beste locaties.

button fotos blanco blanco blanco
Buitenreclame-Steigerdoeken

Bin­nen­ver­sprei­d­ing en out­door netwerk op hotspots

Het A2-netwerk van Cen­ter­com bestaat uit bin­nen - en buiten­ver­sprei­d­ing.

Bin­nen­ver­sprei­d­ing van A2-Frames in pop­u­laire cafés, restau­rants, musea, the­aters, bio­scopen en winkels. Naast de vaste A2-Frames kun je ook lan­delijk advert­eren met losse posters op A2-en A3 -for­maat. Deze posters wor­den op vooraf ges­e­lecteerde locaties opge­hangen. Op aan­vraag ver­sprei­den wij ook fly­ers en ander klein druk­w­erk.

Het A2 Out­door netwerk betreft A2-posters op Frames en Zuilen in Ams­ter­dam. Dit netwerk vormt een mooie aan­vulling op grotere buiten­reclame­cam­pagnes of bin­nen­ver­sprei­d­ing. Ook is het een legaal en mooi alter­natief voor wildplakken.

button tarieven button aanleveren button
Binnenverspreiding-a2-frames-reclame-Amsterdam-Groningen

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION