1. A0-Frames
  2. Driehoeksborden & 2-Signs
  3. Losse Driehoeksborden

A0-​Frames: een fraaie en voordelige manier van adverteren

Het groot­ste A0-​Signs netwerk van Ned­er­land, bestaande uit ruim 15.000 vaste frames in meer dan 50 ste­den. Het A0-​netwerk is te zien op druk­be­zochte locaties; langs hoofd­we­gen, fiet­sroutes en in stad­s­cen­tra. De posters hangen net­jes in een frame, beves­tigd op onder meer elek­tricitei­thuis­jes en stoplichtkasten.

button locaties button tarieven button aanleveren button fotos
Buitenreclame Frame

Driehoeks­bor­den en 2-​Signs: strate­gisch geplaat­ste reclamedragers

Deze niet te mis­sen bor­den hangen op vaste posi­ties en zijn beves­tigd aan licht­mas­ten. De routes zijn zorgvuldig uitgestip­peld langs belan­grijke in– en uit­val­swe­gen en andere promi­nente plaat­sen. Deze high-​traffic locaties zijn uit­stek­end zicht­baar voor auto­mo­bilis­ten, fiet­sers en voet­gangers. De Driehoeks­bor­den en 2-​Signs zijn door de licht­mas­ten 24 uur per dag zicht­baar en vor­men zo een per­fect medium om een merk meer aan­dacht te geven.

button locaties driehoeken driehoeksborden button tarieven driehoeken driehoeksborden button aanleveren driehoeken driehoeksborden button fotos driehoeken driehoeksborden
Buitenreclame Driehoek driehoeksborden reclame

Losse Driehoeks­bor­den: flex­i­bel in te zetten reclame

Ideaal out­doormedium in gebieden zon­der vaste buiten­re­clame. De Driehoeksbor­den wor­den geplaatst via een gemeen­telijke ver­gun­ning. Wij rege­len het gehele tra­ject; van aan­vraag van ver­gun­ning tot het plaat­sen van de borden.

button Werkwijze Losse driehoeken button aanleveren Losse Driehoeksborden button fotos Losse Driehoeksborden Driehoeksborden
Buitenreclame Flexibele Driehoeken

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION